Covenant  Artists in Residence

 

 

Hoofdstuk I : Doelstelling

 

Artikel 1: Het behoort statutair tot een kerntaak van de Foundation Veerle Rooms (FVR) Private Stichting  om de grafische kunsten en haar beoefenaars in de meest brede zin te   promoten. Niet alleen het organiseren van tentoonstellingen, lezingen, workshops en atelierbezoeken komen daarvoor in aanmerking, maar ook het faciliteren door het organiseren van een ‘Artist in Residence’ (AiR). Deze opsomming is niet limitatief.

 

Artikel 2: De FVR zal binnen haar logistieke, administratieve en budgettaire draagkracht op regelmatige basis een AiR organiseren voor Belgische en internationale residenten, hetzij kunstenaars en/of onderzoekers, die actief werken, technisch en/of wetenschappelijk, in de grafische kunsten .   Aspiranten met een stage-opdracht kunnen eveneens in aanmerking komen.

 

Artikel 3: De FVR organiseert haar AiR vanuit een wederzijdse samenwerkingsoptiek. De FVR faciliteert het verblijf, werk- en tentoonstellingsomstandigheden voor de resident. De resident levert in overleg met de FVR een tegenprestatie.

 

Hoofdstuk II : Verantwoordelijkheden van de FVR

 

Artikel 4: De FVR stelt een studio met verblijfsmogelijkheden voor maximum twee personen ter beschikking in de zetel van haar organisatie, m.n. Cogels Osylei 7 te B-2600 Berchem, of bij onbeschikbaarheid bij een bevriende partner.

 

Artikel 5: De FVR stelt een grafisch atelier ter beschikking, waar de resident mits afspraken kan werken, al of niet onder leiding van een verantwoordelijke aangeduid door de FVR, in de zetel van haar organisatie, m.n. Cogels Osylei 7 te B-2600 Berchem, of bij onbeschikbaarheid bij een bevriende partner.

 

Artikel 6: De FVR stelt haar netwerk ter beschikking van de resident, om binnen de omschrijving van de stad Antwerpen en omgeving, contacten met kunstenaars of instellingen mogelijk te maken, of een beperkte tentoonstelling te faciliteren.

 

 

Artikel 7: De FVR beperkt zich tot het organiseren van  twee AiR per kalenderjaar: met name tussen 1 april en 30 juni en tussen 1 september en 30 november. Duur en periode worden steeds voorafgaandelijk met de voornoemde verantwoordelijke vastgelegd.

 

Hoofdstuk III : Verantwoordelijkheden van de resident

 

Artikel 8: De resident is minstens 18 jaar op het ogenblik van zijn/ haar verblijf en heeft als kunstenaar/ docent reeds ervaring om zelfstandig te werken in het grafisch atelier. De residenten kunnen ook als aspiranten/ grafici met een stage-opdracht worden aanvaard.

 

Artikel 9: De resident staat zelf in voor zijn/haar transport naar en van het verblijf AiR.

De residenten verblijven op basis van zelfcatering. Een ‘Welkompakket’ is voorzien.

 

Artikel 10: De resident draagt zelf de kosten voor de materialen die zij/hij nodig heeft voor de eigen werking in het atelier, of bij het opbouwen van een tentoonstelling. De FVR kan evenwel bemiddelen voor de aankoop/ huur bij lokale leveranciers.

 

Artikel11: De FVR organiseert haar AiR vanuit een wederzijdse samenwerkingsoptiek. De FVR faciliteert het verblijf, werk- en tentoonstellingsomstandigheden voor de resident. De resident schenkt als tegenprestatie, in overleg met de FVR, grafische prenten die tijdens de AiR werden geproduceerd of prenten uit haar/zijn eigen bezit.

 

Artikel 12: Tijdens haar/zijn verblijf draagt de resident alle verantwoordelijkheid voor de morele en materiële schade t.o.v. zijn/haar AiR-verblijf en zal daarvoor zelf een verzekering “Schade aan Derden” aangaan.

 

Hoofdstuk IV : Administratieve afspraken

 

Artikel 13: De resident of haar/zijn opdrachtgever dragen de kosten van haar/zijn verblijf in de AiR, tenzij anders voorafgaandelijk beslist door de Raad van Bestuur van de FVR.

Zij staan zelf in voor de nodige documenten en vergunningen om in België te verblijven of te werken. De FVR kan na overleg, een officiële uitnodiging tot verblijf bezorgen. (vb. voor het bekomen van een visum, e.a.)

 

Artikel 14: Een AiR-verblijf bedraagt 45 €/ dag, 200 €/week of met gebruik van atelier 300 €/week. Wekelijks onderhoud van linnen en handdoeken zijn inbegrepen.

 

Artikel 15:  Ieder verblijf in AiR moet door de resident of haar/zijn opdrachtgever minstens 6 maanden op voorhand worden aangevraagd via het secretariaat van de FVR.

Dit is vòòr 1 oktober (voor verblijf april/juni) of vòòr 1 maart (voor verblijf september/november).

 

Artikel 16: Alleen de Raad van Bestuur van de FVR is bevoegd om afwijkingen aan deze convenant toe te staan. De correspondentie en verbintenissen kunnen alleen verlopen via de voorzitter van de FVR, of de verantwoordelijke die daartoe gemachtigd wordt.

 

Voor meer informatie:

 

foundation-vr@hotmail.com

www.rooms-veerle.be/foundation

 

Heeft u interesse?

Stel dan meteen schriftelijk of per e-mail uw kandidatuur op bovenstaand adres met de volgende gegevens:

 

Naam en voornaam,nationaliteit, geboortedatum, adres, telefoon, E-mail, curriculum vitae, motivering voor de aanvraag, verblijfsperiode.